LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Trang chủ văn bản - biểu mẫu

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Nghị định 78/2015/ND-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015


LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13- ngày 26/11/2014
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012

LUẬT THƯƠNG MẠI Số 36/2005/QH11
Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT
Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục dự án đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại việt nam

NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2015/ND-CP
NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2015/ND-CP - NGÀY 12/11/2015- NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH 1 SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

LUẬT ĐẦU TƯ 2014
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368